Ücretsiz Keşif Formu

Ürün montajı yapılacak mekan için keşif formunu doldurun. Uzman ekibimiz, mekanınızı inceleyerek en iyi montaj çözümünü önermek için hazır.

Montaj süreci hakkında daha fazla bilgi almak ve taleplerinizi iletmek için aşağıdaki formu doldurun. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Keşif adresi
Kategori
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Desi̇ Alarm Ve Güvenli̇k Si̇stemleri̇ Sanayi̇ Ve Ti̇caret A.ş.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Ve Gi̇zli̇li̇k Poli̇ti̇kasi

Desi̇ Alarm Ve Güvenli̇k Si̇stemleri̇ Sanayi̇ Ve Ti̇caret A.ş. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Ve Gi̇zli̇li̇k Poli̇ti̇kasi

 1. GİRİŞ

  Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Desi” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

  İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Desi tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, Desi tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Desi çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve Desi ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
  1. TANIMLAR

   İşbu Politika’da yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir:

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hâle Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Desi / Şirket

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

  Desi kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, Desi tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Bu ilke uyarınca, Desi’nin veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Desi tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Desi yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Desi yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Desi tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Desi tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, Desi, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Desi gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  • İnsan Kaynakları operasyonları
  • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler
  • Şirket iç operasyonları
  • Müşteriye dokunan süreç ve operasyonlar
  • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi
  • Yasal sorumluluk
 2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
 3. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbî teşhis
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
 2. DESi’NİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
  • KVKK’nın 11. maddesinde2 sayılan diğer haklar.
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 1. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.
 2. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ
 3. Di̇ğer Hususlar
  • KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
  • Desi tarafından hazırlanan işbu Politika 08/08/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politikada değişiklik olması durumunda, Politikanın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Ekler

EK-1

Desi̇ Alarm Ve Güvenli̇k Si̇stemleri̇ Sanayi̇ Ve Ti̇caret A.ş. Veri̇ Sahi̇bi̇ Başvuru Formu İçi̇n Tiklayiniz

EK-2

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Paylaşildiği Ki̇şi̇ Gruplari Li̇stesi̇

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İşçi ve İşveren Sendikaları
 • Tedarikçiler
 • Destek Alınan / Verilen Firmalar
 • Dağıtım Kanalları